گزارش تصویری

گزارش تصویری

اردو های هفتگی بنیاد رویش

این اردو ها چهارشنبه هر هفته با حضور روان شناس و مددکار های بنیاد رویش انجام میپذیرد.

طرح محله سبز

این طرح در تاریخ 20 اسفند ماه سال 1399 در شهرک توحید با مشارکت بورسیه های بنیاد رویش اجرا گردید.

همایش انتخاب رشته

دوره ی اول تحویل تبلت به بورسیه های بنیاد رویش

اسفند 99

بازدید های دوره ای (دی و بهمن 99)

بازدید های دوره ای از منازل بورسیه های بنیاد رویش به منظور آشنایی بیشتر بورسیه ها با مددکارشان ، بررسی نیاز ها و وضعیت درسی آنها توسط مددکارهای بنیاد رویش انجام میشود.

به ما کمک کنید، اهدا