دوست دارم همیار رویش شوم

همیاران رویش دو بخش هستند

همیار حقیقی ، همیار حقوقی

همیاران حقیقی نیز می‌توانند به سه روش کامل، مشترک و گروهی با بنیاد همکاری کنند:

همیار حقیقی کامل

به فردی که حداقل یک بورسیه را به طور کامل با مبلغ ماهیانه ۳۰۰،۰۰۰ تومان حمایت مالی می نماید ˓ گفته می شود.

تعهدات بنیاد نسبت به همیار کامل :

 • الف : ارائه گزارش شفاف مالی به صورت فصلی(هر سه ماه یکبار )
 • ب : ارائه شرح حال تحصیلی و معیشتی بورسیه بصورت فصلی
 • ج : ارسال پیام تبریک با دستخط بورسیه دوبار در سال
 • د : امکان ملاقات حضوری با بورسیه طبق قوانین بنیاد دو بار در سال
 • ه : حق انتخاب شرکت بیمه تامین آتیه بورسیه
 • و : ارسال پیام یاداوری جهت واریزی ماهانه
 • ح : شرکت در همایش سالانه همیاران
 • ت : اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
 • ی : امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری رویش
همیار حقیقی مشترک

به فردی که به طور مشترک با حداکثر دو نفر دیگر یک بورسیه را حمایت مالی می کند و جمعا مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ تومان را ماهانه به حساب بورسیه واریز می نمایند ˓ گفته می شود.

تعهدات بنیاد نسبت به همیار مشترک :

 • الف : ارائه گزارش شفاف مالی به صورت فصلی(هر سه ماه یکبار )
 • ب : ارائه شرح حال تحصیلی و معیشتی بورسیه بصورت فصلی
 • ج : ارسال پیام یاداوری جهت واریزی ماهانه
 • د : ارسال پیام یاداوری تاریخ تولد بورسیه
 • ز : شرکت در همایش سالانه همیاران
 • ح : اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
 • ت : امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری رویش
همیاران حقیقی گروهی

به فردی که در هر تاریخی از سال مبلغ دلخواه خود را بدون محدویت به حساب عمومی بنیاد واریز می نماید ˓ گفته می شود .

تعهدات بنیاد نسبت به همیار مشترک :

 • الف : اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
 • ب : امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری رویش
همیاران حقوقی

به سازمان یا شرکتی که حداقل سه بورسیه را به طور کامل با مبلغ ماهیانه 300000 تومان(به ازاء هر نفر) حمایت مالی می نماید، گفته میشود.

تعهدات بنیاد به همیار حقوقی:

 • الف:درج لوگوی سازمان / شرکت در سایت
 • ب:ارائه گزارش شفاف مالی به صورت فصلی(هر سه ماه یکبار)
 • ج:ارائه شرح حال تحصیلی و معیشتی بورسیه به صورت فصلی
 • ه:امکان مالقات حضوری با بورسیه طبق قوانین بنیاد دو بار در سال
 • و:ارسال پیام یادآوری جهت واریزی ماهانه
 • ز:ارسال پیام یادآوری تاریخ تولد بورسیه
 • ح:شرکت در همایش سالانه همیاران
 • ت:اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
 • ی:امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری

دانلود فایل میثاق نامه افراد حقیقی

همیار حقیقی کامل و مشترک گرامی، از این که برای همیاری کودکان این سرزمین با ما میثاق همیاری می‌بندید از شما سپاس‌گزاریم. برای انجام روال حقوقی این همیاری، تقاضا دارد میثاق‌نامه مورد نظر را دانلود، چاپ و امضاء‌نمایید و سپس هنگام تکمیل فرم درخواست همیاری، تصویر آن را بارگذاری نمایید.

فرم جذب همیار

به ما کمک کنید، اهدا