ارکان بنیاد رویش

موسسه مطابق اساسنامه، زیر نظر هیات امنا اداره می‏‌گردد و دارای ارکان ذیل می‌باشد:

هیأت امنا . هیئت مدیره . مدیرعامل .  بازرس

وظایف هیئت امنا
 • انتصاب اعضای هیئت مدیره
 • تصویب برنامه های مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تأمین و تخصیص منابع مالی برای هزینه های جاری مؤسسه
وظایف هیئت مدیره
 • اجرای مصوبات هیأت امنا
 • انجام تشریفات قانونی بنیاد
 • انتخاب مدیرعامل
 • تأمین منابع مالی لازم جهت پیشبرد برنامه های بنیاد
 • ارائه گزارش عملکرد به صورت فصلی به هیأت امنا
وظایف مدیرعامل
 • اجرای مصوبات هیئت مدیره
 • شناسایی بورسیه ها و تخصیص منابع لازم برای حمایت از ایشان
 • ارائه گزارش عملکرد به صورت ماهیانه به هیئت مدیره
به ما کمک کنید، اهدا