ارتباط با ماآدرس:
بندرعباس، چهار راه دانشگاه، ساختمان شمس، طبقه هفت واحد 23

کد پستی:
7915311464

تلفن تماس:
07633665691 - 09059176064

پست الکترونیک:
bonyad.rouyesh@gmail.com