دوست دارم همیار رویش شوم

در بنیاد رویش به دو روش می توانید همیار شوید:
 • همیار حقیقی
 • همیار حقوقی

همیار حقیقی

در بنیاد رویش به یکی از سه روش زیر می توانید همیار حقیقی شوید :

به فردی که حداقل یک بورسیه را به طور کامل با مبلغ ماهیانه 300000 تومان حمایت مالی می نماید ˓ گفته می شود.

تعهدات بنیاد نسبت به همیار کامل :

 • الف : ارائه گزارش شفاف مالی به صورت فصلی(هر سه ماه یکبار )
 • ب : ارائه شرح حال تحصیلی و معیشتی بورسیه بصورت فصلی
 • ج : ارسال پیام تبریک با دستخط بورسیه دوبار در سال
 • د : امکان ملاقات حضوری با بورسیه طبق قوانین بنیاد دو بار در سال
 • ه : حق انتخاب شرکت بیمه تامین آتیه بورسیه
 • و : ارسال پیام یاداوری جهت واریزی ماهانه
 • ح : شرکت در همایش سالانه همیاران
 • ت : اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
 • ی : امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری رویش
دریافت میثاق نامه همیار کامل

فرم جذب همیار کامل

خواهشمند است جهت سهولت در ارتباطات بعدی با شما اطلاعات فرم همیاری را با دقت تکمیل فرمایید.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png.
  لطفاً فایل میثاق نامه همیار کامل را دانلود کرده و امضا نمایید.
به فردی که به طور مشترک با حداکثر دو نفر دیگر یک بورسیه را حمایت مالی می کند و جمعا مبلغ 300000 تومان را ماهانه به حساب بورسیه واریز می نمایند ˓ گفته می شود.

تعهدات بنیاد نسبت به همیار مشترک :

 • الف : ارائه گزارش شفاف مالی به صورت فصلی(هر سه ماه یکبار )
 • ب : ارائه شرح حال تحصیلی و معیشتی بورسیه بصورت فصلی
 • ج : ارسال پیام یاداوری جهت واریزی ماهانه
 • د : ارسال پیام یاداوری تاریخ تولد بورسیه
 • ز : شرکت در همایش سالانه همیاران
 • ح : اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
 • ت : امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری رویش
دریافت میثاق نامه همیار مشترک

فرم جذب همیار مشترک

خواهشمند است جهت سهولت در ارتباطات بعدی با شما اطلاعات فرم همیاری را با دقت تکمیل فرمایید.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg.
  لطفاً فایل میثاق نامه همیار مشترک را دانلود کرده و پس از امضا بارگزاری نمایید.
به فردی که در هر تاریخی از سال مبلغ دلخواه خود را بدون محدویت به حساب عمومی بنیاد واریز می نماید ˓ گفته می شود .

تعهدات بنیاد نسبت به همیار مشترک :

 • الف : اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
 • ب : امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری رویش

بانک صادرات موسسه خیریه رویش لبخند زندگی

شماره حساب: 0109352310003

شماره کارت: 6037691990130551

همیار حقوقی

به سازمان یا شرکتی که حداقل سه بورسیه را به طور کامل با مبلغ ماهیانه 300000 تومان(به ازاء هر نفر) حمایت مالی می نماید، گفته میشود.

تعهدات بنیاد به همیار حقوقی:
الف:درج لوگوی سازمان / شرکت در سایت
ب:ارائه گزارش شفاف مالی به صورت فصلی(هر سه ماه یکبار)
ج:ارائه شرح حال تحصیلی و معیشتی بورسیه به صورت فصلی
ه:امکان مالقات حضوری با بورسیه طبق قوانین بنیاد دو بار در سال
و:ارسال پیام یادآوری جهت واریزی ماهانه
ز:ارسال پیام یادآوری تاریخ تولد بورسیه
ح:شرکت در همایش سالانه همیاران
ت:اطلاع رسانی از برنامه ها و رویدادهای بنیاد
ی:امکان عضویت در باشگاه اعضای افتخاری