ارکان بنیاد

موسسه مطابق اساسنامه زیر نظر هیات امنا اداره می‏گردد و دارای ارکان ذیل میباشد:

  1. هیأت امنا
  2. هیئت مدیره
  3. مدیرعامل
  4. بازرس